Under utvikling

Høvik sentrum

De unike kvalitetene i ett av Bærums ærverdige og mest ettertraktede strøk skal endelig forløses.

Høvik sentrum

I dag er Høvik et sted hvor biltrafikk og fysiske barrierer har fått overtaket over stedets iboende kvaliteter: nærheten til sjøen ved Holtekilen og Strand, grønne turområder og utendørs fritidstilbud, trygge og rolige nabolag samt en miljøvennlig, hurtig kollektivtransport til Oslo og Sandvika.

Høvik er en del av bybåndet i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og er prioritert av Bærum kommune som hovedutbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. En viktig premiss for realiseringen av et nytt sentrum er at dagens E18 trase legges i tunnel under Høvik, i tråd med vedtatt reguleringsplan. Etter noen utsettelser er tunnelutbyggingen endelig i siste del av prosjekteringsfasen, og arbeidene forventes å starte opp i 2021 med ferdigstillelse i 2027.

Parallelt med E18 prosjekteringen utreder Bærum kommune og grunneierne nå konsepter for det fremtidige sentrumsområdet på Høvik. Målsetningen er å legge til rette for Høvik som et velfungerende lokalsenter, en urban gatestruktur, bymessig lokalvei gjennom Høvik sentrum, bussveiløsning og sammenhengende sykkelvei og attraktive forbindelser for gående. Arbeidet med mulighetsstudier planlegges avsluttet i løpet av høsten 2019. Deretter vil Rådmannen legge frem arbeidet politisk før valgte konsept tas videre i en ny reguleringsplan.

Urbanium Eiendom AS eier sammen med REMA Eiendom to eiendommer i det fremtidige sentrumsområdet:

  • Drammensveien 442-444 (utleid til YX 7-Eleven)
  • Markalleen 114 (tomt ved siden av Automat1-stasjonen ved Høvik stasjon)

 

Reguleringsprosjektet kan følges på Bærum kommunes hjemmesiderhttps://www.baerum.kommune.no/hovik

    Meld interesse

    Denne nettsiden benytter seg av cookies. Ved å krysse ut denne meldingen godkjenner du vilkår tilknyttet denne siden.